Информация

Скай Лайтнинг ООД  е организация с основен предмет на дейност - Проучване,  проектиране, изграждане и поддръжка на системи за мълниезащита и електрически инсталации. Гражданско и  промишлено строителство. Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни. Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Висшето ръководство на Скай Лайтнинг ООД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа и подобрява Интегрирана Система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Международните стандарти за управление БДС EN ISO 9001:2008,  EN  ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.  Като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:
•    изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
•    разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
•    създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията;
•    гарантираме доброто обслужване на клиентите;
•    спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
•    предотвратяваме наранявания и заболявания при работа;
•    намаляваме или отстраняваме професионалните рискове, съпътстващи производствените дейности на организацията;
•    спазваме изискванията от действащото българско и европейско законодателство в областта на опазването на околната среда и

здравословните и безопасни условия на труд  и други изисквания, които организацията е приела документирано, и които се отнасят до
нейните аспекти на околната среда и до опасностите за здравето и
безопасността при работа;
•    осъществяваме посотянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо
въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии.
•    проверяваме и подобряваме ефиктивността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
•    избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
•    установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
•    носим ангажимент за непрекъсна подобряване и предотвратяване на замърсяването;
•    проверяваме ежегодно Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труди за актуалност при провеждане на Преглед от ръководството;
•    формулираме общи и конкретни цели за организацията;

Всеки служител на Скай Лайтнинг ООД се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата  Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.
С официалното оповестяване на Политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на Скай Лайтнинг ООД при практическото и прилагане.

ЕКО КА ООД представлява българско инженерингово дружество, специализирано в проектиране и изграждане на различни типове конструктивни елементи от всякакви материали. Инженеринга включва пред проектни проучвания, проектиране и изграждане на нови строежи, а също така ремонт и /или реконструкция на съществуващи обекти.

СЪНОТЕХ е създадена през 2012 год. с идеята да обедини компетенциите на две фирми от енергийния бранш – немската СиннСолар Гмбх и българската СКАЙ07 ООД. Така възниква една компания с професионален мениджмънт и високо квалифициран персонал, компетентен във всеки един аспект от фотоволтаичната и заваръчна индустрия.

СКАЙ ЛАЙТНИНГ ООД – комплексно решение за изграждане на електроинсталации с различна степен на сложност и предназначение.

 

Основната дейност е съсредоточена в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, вътрешни защити от пренапрежения, сградни електроинсталации, електрооборудване, съобщителни и комуникационни системи.

В рамките на набора от услуги се предлагат: текуща техническа поддръжка, мониторинг и аварийни ремонти.

 За гарантиране качеството на изпълнените системи предлагаме сертифицирани компоненти и професионално изпълнение.

Фирмата работи съгласно действащите наредби в България и ЕС, въведени със съответните стандарти – БДС EN 62305 – Защита срещу мълнии;

Наредба № 4 за Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства на МРРБ;

Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии на МРРБ;        

Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар на МРРБ и Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Въведена е система за управление на качеството по стандарат ISO 9001: 2008

 

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

 Проучване – фирмата разполага с експерти, които събират първичната информация и анализират възможностите за изграждането на продукт според изискванията на клиента. СКАЙ Лайтнинг ООД предлага безплатно измерване на показателите на съществуващи мълниезащитни инсталации за района на гр. София.

Проектиране – изработване на проект съобразен с изискванията на клиента и характеристиките на обекта, който гарантира надеждност и висока ефективност на разумна цена.

Изграждане – екипа на СКАЙ Лайтнинг ООД е подготвен да работи с максимална прецизност и скорост за достигане на високо качеството на изградените инсталации.

 

 МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ИНСТАЛАЦИИ

 Гарантират защита от явления с инцидентен характер в резултат на преки или вторични попадения на мълнии, които водят до неблагоприятни последствия върху живота и здравето на хората, сградите и материалните ценности.

Фирмата предлага - Проектиране на мълниезащита при първоначално изграждане на сградата или след експертен оглед и оразмеряване на обекта.

Познатите и най-често използвани системи за мълниезащита са:

Конвенционална – използва се система от мълниеприемни пръти, мрежа от алуминиев проводник и подходящ вид и брой заземители;

Активна (с изпреварващо действие) – използва се мълниеприемник с изпреварваща йонна емисия, който поема идващия от мълнията низходящ лидер.

 

 ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 Наличието на заземителна  уредба е задължително условие за пускане в експлоатация на електрическата инсталация на всяка сграда. Заземителната уредба трябва да се изгради така, че в течение на целия експлоатационен срок да удовлетворява всички изисквания към заземяването - защита срещу поражения от електрически ток, защита на електрообзавеждането от пренапрежения, породени от попадение на мълнии или комутационни процеси в енергийната система.

Поддържането на постоянно и ниско заземително съпротивление е съществено изискване за ефективно отвеждане на тока в земята.  Това се постига чрез използването на специализирани сертифицирани елементи произведени да осигуряват непрекъсната електрическа връзка.

 

 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

 СКАЙ Лайтнинг ООД предлага изпълнението на различни видове електроинсталации:

- Изграждане на жилищни електроинсталации;

- Изграждане на инсталации в промишлени и търговски сгради;

- Изграждане на инсталации във фотоволтаични системи (наземни и покривни).

 

ЗАЩИТИ ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

 Най-важният параметър определящ качеството на вътрешната защита от пренапрежения е остатъчното напрежение Up(kV). То определя до каква стойност е необходимо да се ограничи напрежението, в зависимост от типа апаратура която се защитава. При избора на аресторна защита е необходимо да се спазва условието Up(kV) < Uдоп(kV), където Uдоп е допустимото безопасно импулсно напрежение, което може да издържи защитаваната апаратура.

 

 

Съгласно стандарт  IEC 60364-4, допустимото  напрежение Uдоп

(вълна 8/20 µs)  на защитавана  апаратура 230/440V

се класифицира в четири категории

КАТЕГОРИЯ

U доп.

КОНСУМАТОРИ

I

1,5 kV

Електронна апаратура; изчислителна техника; телекомуникационни апарати.

II

2,5 kV

Битово електрооборудване, което съдържа механични програматори, преносими електроуреди и др.

III

4,0 kV

Разпределителни табла, трансформатори, комутационно оборудване, кабелни канали, кабели и др.

IV

6,0 kV

Индустриална апаратура: електромери и др.

 

 

Устройства  за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на ниско напрежение, се свързват каскадно към силовите вериги  на следните нива :

 I ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 1 (клас I) – мощни арестори  с искрова междина, способни да отведат енергията получена при пряко попадение на мълния, при вълна на импулса 10/350 µs. Монтират се в главното разпределително табло на сградата и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 4kV.

 II ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 2 (клас II) - метало-оксидни варистори способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs. Монтират се в локалните разпределителни табла и осигуряват остатъчно напрежение Up < 2.5kV.

 III ниво -  използва се защита от пренапрежение  тип3 (клас III) - фини филтри способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs. Монтират се в близост до крайния консуматор –  контакти или разклонители и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 1.5kV.

 

 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ

 Дружеството влага в проектираните и изградени от него системи и инсталации най-качествените продукти и компоненти от световните лидери в бранша.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ, ЗАЗЕМИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Екипа на СКАЙ Лайтнинг работи активно за привличането на клиенти за своята дейност. За кратката си история, както и въз основа на натрупания опит на своите служители, дружеството участва активно в изграждането на редица проекти в България и Европа.

 

МБАЛ„Н.И. Пирогов”- гр. София

УМБАЛ„Царица Йоанна”- гр. София

ПГО „Анна Май” – гр. Пловдив

СНГ „Марица”

Жилищна сграда – кв. Ман. ливади – гр. София

Жилищни сгради Стамболийски - гр. София

Жилищна сграда – Родина – гр. София

Помощни съоражения – категория 4 по ЗУТ

Многофамилна къща – с. Лозен, гр. София

Еднофамилна къща – с. Вл. Тричков, Област София

Промишлена сграда - гр.Ямбол

Промишлена сграда  - Магдебург, Германия

Промишлена сграда  - Берлин, Германия

Промишлена сграда  - Гладау, Германия

Промишлена сграда  - Алт Телин, Германия

Жилищни кооперации – 8 бр. - Ратенау, Германия

Еднофамилна къща – гр. София

Наземен фотоволтаичен парк в гр. Гибелщадт - Германия

Училищна сграда в гр. Ненхаузен - Германия

Еднофамилна къща – кв. Княжево гр. София

Наземен фотоволтаичен парк – Занфтенберг, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Олденбург, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Рюдерсдорф, Германия

Раздел "Политика по качеството" разгледайте ТУК

Фирма РЕАЛ – М ЕООД е създаден през 1995 г. с основен предмет на дейност проектиране и изграждане на производствени, обществени, жилищни и туристически сгради; строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство, включително инвестиционна дейност. Основател и управляващ собственик е инж. Костадин Младенов. Това е динамично развиваща се, средна по големина фирма (от 50 до 100 човека).

Фирма СиннСолар е изцяло насочена в сферата на планиране, проектиране и изграждане на соларни (фотоволтаични) системи. Със собствени инвестиции в слънчеви електроцентрали. 

 Дейностите на СиннСолар са насочени към:

 Придобиване на подходящ площи

 Извършване на статична и техническа проверка

 Изграждане на фотоволтаични системи "до ключ"

 Пълен пакет за управление и поддръжката на слънчеви електроцентрали

 Монтаж на оборудване, финансиране и застраховане

 

Всеки специалист има собствен подход към изпълнението на инсталациите, но екипа на СКАЙ Лайтнинг ООД е подготвен да работи с максимално качество и скорост, без това да се отразява на качеството на крайния продукт. Качеството зависи в максимална степен от професионалната подготовка и вложените детайли. Скоростта на изпълнението основно зависи от опита на монтажните екипи и доброто познаване на материалите с които се работи.

Изработването на проект според изискванията на клиента и възможностите на обекта е възможно най-правилния път за изпълнението на надеждна и максимално ефективна инсталация на разумна цена. Въз основна на събраната предварителна информация и заданието за проектиране, етапа на проектирането е сведен до минимум

В рамките на предлаганата услуга екипа на фирмата разполага с качествен и подготвен персонал, който събира първична информация за съществуващите обстоятелства и анализира възможностите за изграждането на продукт според възможностите и изискванията на клиента;

III ниво -  използва се защита от пренапрежение  тип3 (клас III)  - фини филтри способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs, монтирани в близост до крайния консуматор – в контакти или разклонители и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 1.5kV.

II ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 2 (клас II)  - метало-оксидни варистори способни да отведат  пренапрежения с вълна на импулса 8/20 µs,  монтират се в локалните  разпределителни табла и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 2.5kV.

I ниво -  използва се защита от пренапрежение тип 1 (клас I) – мощни арестери  с искрова междина, способни да отведат енергията получена при пряко попадение на мълния, при вълна на импулса 10/350 µs, монтират се в главното разпределително табло на сградата и осигуряват остатъчно напрежение  Up < 4kV. 

Активната защита е един много добър вариант за защита от мълнии на сгради със съвременна, раздвижена архитектура, както и на промишлени халета и открити пространства с големи площи, за които направата на конвенционална мълниезащита е трудоемка и многократно по скъпа.

                Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител. Радиусът на защита R (m) зависи от времето на изпреварване Т(µs), активната височина на мачтата h(m) и нивото на защита на обекта. В Република България използването им се регламентира от Наредба №4/22.12.2012г “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства” и БДС EN 62305.

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Изолирана мълниезащита

Изолираната мълниезащита е част от конвенционалната мълниезащита и служи за осигуряване на необходимите изолационни отстояния спрямо защитаваните обекти. Тя представлява модулна система от висококачествени диелектрични материали, монтажни диелектрични пръти, щанги и др., служещи за монтаж на мълниеприемни пръти и въжета, монтирани изолирано до или върху защитавания обект.

 

Фирма СКАЙ 07 е регистрирана в България. Компанията защитава сертификат за управление на качеството ISO EN 9001:2008. Участие в изграждането на най-големия соларен обект в Европа - Зенфтенберг (Германия) - 157 000 KWp

 ЕКСПЕРТИ И УПРАВЛЕНИЕ:

 - Над 250 служители с утвърден опит в изграждането на фотоволтаични системи .

 - 13 Високо квалифицирани инжинери

 - Компанията разполгава с вътрешна система за обучение на служители, за изграждане на фотоволтаични паркове и съоражения.

Екипа на СКАЙ Лайтнинг работи активно за привличането на клиенти за своята дейност. За кратката си история, както и въз основа на натрупания опит на своите служители, дружеството участва активно в изграждането на редица проекти в България и Европа.

 

МБАЛ„Н.И. Пирогов”- гр. София

УМБАЛ„Царица Йоанна”- гр. София

ПГО „Анна Май” – гр. Пловдив

СНГ „Марица”

Жилищна сграда – кв. Ман. ливади – гр. София

Жилищни сгради Стамболийски - гр. София

Жилищна сграда – Родина – гр. София

Помощни съоражения – категория 4 по ЗУТ

Многофамилна къща – с. Лозен, гр. София

Еднофамилна къща – с. Вл. Тричков, Област София

Промишлена сграда - гр.Ямбол

Промишлена сграда  - Магдебург, Германия

Промишлена сграда  - Берлин, Германия

Промишлена сграда  - Гладау, Германия

Промишлена сграда  - Алт Телин, Германия

Жилищни кооперации – 8 бр. - Ратенау, Германия

Еднофамилна къща – гр. София

Наземен фотоволтаичен парк в гр. Гибелщадт - Германия

Училищна сграда в гр. Ненхаузен - Германия

Еднофамилна къща – кв. Княжево гр. София

Наземен фотоволтаичен парк – Занфтенберг, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Олденбург, Германия

Наземен фотоволтаичен парк – Рюдерсдорф, Германия

 

Фирма СКАЙ Лайтнинг ООД е специализирана в проектиране и изграждане на електрически инсталации, системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежения, както и в търговия с материали, свързани с тази дейност.

СКАЙ Лайтнинг ООД предлага проектиране и изграждане на :

Конвенционални мълниезащитни системи;

Мълниезащитни системи с изпреварващо действие;

Заземителни инсталации;

Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения;

Вътрешни електрически инсталации на жилищни и обществени сгради и промишлени предприятия;

Доставка на всички необходими елементи и материали за изграждане на по-горе посочените системи и инсталации.

СКАЙ Лайтнинг ООД подхожда изключително професионално при офериране, проектиране и изграждане на системите за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежения, като спазва изискванията на Наредба №1*, Наредба №3** и Наредба №4***, както БДС EN стандартите, които са задължителни за всички въведени в експлоатация обществени и частни сгради, независимо от тяхното предназначение.

   Ценовата политика на фирмата е съобразена с условията на българския пазар.

   Надяваме се, че гореизложеното ще представлява интерес за нашето бъдещо сътрудничество.

Екипът на СКАЙ Лайтнинг ООД

* Наредба № 1 от 27 05 2010г.за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

** Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

*** Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Раздел "Политика по качеството" разгледайте ТУК

 

Специални оферти

index.php/projects/offers

Презентация SKYL

Меню Услуги

Карта

Свържи се с нас

  • +359 2 417 70 34
    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Пълна информация, за контакти можете да получите в "Свържи се с нас". В контактната форма можете да отправите Вашите въпроси.